BETALA MED GULD – VILLKOR

Dessa allmänna villkor gäller för försäljning av guld till Goldringsly AB i syfte att helt eller delvis betala för inköp av smycken på Goldringsly.se. Observera att en senare uppdatering kan finnas på Goldringsly.se


1. INFORMATION OM KÖPAREN

1.1 Köpare är Goldringsly AB, med organisationsnummer 559221-8969 (i det följande benämnt Goldringsly) som marknadsför sig som Goldringsly och hemsidan goldringsly.se

1.2 Goldringsly har registrerat sin verksamhet hos polismyndigheten i Stockholm och innehar s.k. polistillstånd för att bedriva verksamheten, polistillstånd nr xxx-xx-xxx-

2. DEFINITIONER

”Föremål” avser det eller de guldföremål som Kunden skickar till Goldringsly genom användning av säkerhetspåsen.

”Goldringslyavtalet” avser detta avtalsformulär som Kunden erhåller i Guldbrevet.

”Goldringsly” avser Goldringsly AB (se vidare punkt 1 ovan).

”Goldringslybrevet” avser den försändelse som Kund beställer från Goldringsly via Hemsidan eller telefon och som innehåller Goldringslyavtal samt Säkerhetspåse.

”Hemsidan” avser www.goldringsly.se.

”Kunden” avser den juridiska person (näringsidkare) eller den fysiska person (konsument) som ingår Goldringslyavtal med och säljer Föremål till Goldringsly.

3. AVTAL OM KÖP

3.1 Goldringsly och Kunden ingår avtal genom att kunden godkänner Goldringslys villkor vid beställandet av Goldringslybrevet på Goldringslys hemsida, alternativt genom att skicka in guld i den säkerhetspåse som skickats till Kunden i det fysiska Goldringslybrevet. Genom att ingå Goldringslyavtal ger Kunden Goldringsly samt, i förekommande fall, dess koncernbolag i uppdrag att genomföra en värdering av Föremålet (se punkt 7) Goldringsly lämnar prisuppgift till Kunden för Föremålet först efter det att värderingen är genomförd.

3.2 Goldringsly betalar det pris som Goldringsly har erbjudit Kunden efter av Goldringsly utförd värdering varmed äganderätten till Föremålet övergår till Goldringsly Prisvillkor anges i punkt 6 och villkor avseende värdering och betalning anges i punkt 7.

3.3 Goldringsly förbehåller sig rätten att avböja köp av Föremålet om försändelsen är skadad, öppnad, manipulerad med eller inte är korrekt tillsluten. Likaså äger Goldringsly rätt att avböja köp av Föremål om det i sin kvantitet eller utformning inte överensstämmer med vad Kunden angivit. Förutom ovan nämnda situationer äger Goldringsly rätt att avböja köp av Föremålet utan angivande av orsak.

4. KUNDEN

4.1 Kunden måste vara minst 18 år gammal för att få ingå avtal med Goldringsly. Kunden måste också vara den legala och rättmätiga ägaren till Föremålet och inneha rätten att fritt överlåta Föremålet.

4.2 Kunden måste ha ett svenskt personnummer samt vara registrerad i folkbokföringsregistret med fast adress i Sverige. Om Kunden önskar utbetalning till bankkonto måste Kunden även inneha ett svenskt bankkonto i eget namn.

4.3 Goldringsly förbehåller sig rätten att begära bevis för att ovan angivna krav är uppfyllda.


5. ANSVAR FÖR FÖRLUST AV FÖREMÅL

5.1 Goldringsly åtar sig endast ansvar för rekommenderade försändelser som skickats till Goldringsly genom användning av Säkerhetspåsen. Åtagandet begränsar sig till det belopp som försändelsen är försäkrad för hos Goldringsly och som f.n. uppgår till 10 000 kronor per Säkerhetspåse. Åtagandet gäller endast Föremål till den del Föremålet utgör rent guld, silver, platina eller palladium. Kunden måste anmäla skadad eller förlorad försändelse till Goldringsly som i sin tur anmäler det till Postens reklamationsavdelning, samt uppvisa inlämningskvitto i original för erhållande av ersättning. Alla reklamationsärenden hanteras av Goldringsly.

5.2 Goldringsly ansvarar enligt punkt 5.1 ovan endast om Kunden har hanterat Föremålet i enlighet med vad som anges i Goldringslyavtalet, i den folder som bifogas Goldringslyavtalet samt på Hemsidan. Föremål som skickas till Goldringsly på annat sätt än genom vad som ovan anges ersätts inte och Kunden tar ensam risken för sådan försändelse.

6. PRIS OCH PRISGARANTI

6.1 Priser och avgifter utgår i enlighet med vid var tid gällande prislista som visas på Hemsidan och Mina Sidor, alternativt som särskilt kommer Kunden tillhanda via e-post eller telefon efter att Goldringsly har värderat Föremålet. De priser som anges för Goldringslys inköp av guld avser pris för ren metallmängd, dvs. exklusive eventuellt värde av design, tillverkare/ märke, stenar, metall etc.

6.2 Priset som utbetalas till Kunden baseras på aktuell guldmängd, finhalt och världsmarknadspriset på guld under den tidpunkt då guldet tas emot och värderas. Världsmarknadspriset kan variera från dag till dag och priser som visas på hemsidan kan därför avvika från det pris Kunden slutligen blir erbjuden efter värdering.

6.3 Goldringsly förbehåller sig rätten att återsända Föremålet till Kunden istället för att erbjuda Kunden ersättning för mellanskillnaden av Föremålets guldvärde. Föremålet returneras i sådant fall försäkrat enligt punkt

8.5 nedan utan någon kostnad för Kunden.

7. VÄRDERING/BETALNING

7.1 När Goldringsly har erhållit Föremålet utför Goldringsly en värdering av Föremålet (se vidare punkt 10 nedan). När Goldringsly har fastställt värdet på Föremålet beräknas det pris som Goldringsly är beredd att betala för Föremålet och Kunden erhåller ett meddelande från Goldringsly härom.

7.2 Om Kunden inte accepterar det pris som Goldringsly erbjuder kan Kunden häva köpet genom att kontakta Goldringsly senast inom fem dagar från den dag då Goldringsly mottog och värderade föremålen. Kunden har bevisbördan för att köpet har hävts inom angiven tid. Se vidare punkt 8.3 nedan.

8. RETUR OCH OUTLÖST FÖRSÄNDELSE

8.1 Goldringsly returnerar Föremål, efter kontakt med Kunden via e-post eller telefon, om Föremålet inte utgör guld samt i de situationer som anges i punkt 8.2 nedan.

8.2 Om Goldringsly av någon anledning väljer att inte genomföra köpet avbryts köpet och Goldringsly returnerar Föremålet utan kostnad för Kunden.

8.3 Returkostnaden är 0 kr för varje försäkrad försändelse. Guld och silver skickas alltid som försäkrad försändelse. Returtiden uppskattas till ca två veckor. Föremål som inte är i guld eller silver returneras också gratis. Om Kunden vill att föremål som inte är i guld eller silver ska skickas försäkrat ska detta meddelas till kundtjänst.

8.4 Goldringsly ansvarar inte för returnerade försändelser som sker på Kundens begäran och om Föremålet skadas eller kommer bort har Goldringsly ingen ersättningsskyldighet för sådan förlust. Eftersom returer skickas som försäkrad försändelse via s.k. rekommenderad post kan Kunden dock via Posten erhålla ersättning upp till 10 000 kr.

8.5 Äganderätten till outlösta försändelser tillfaller i sin helhet Goldringsly tre månader efter att Föremålet åter kommit i Goldringslys besittning om inte Kunden dessförinnan gör anspråk på försändelsen. Goldringsly återsänder i sådant fall Föremålet försäkrat till Kunden.

8.6 Goldringsly förbehåller sig rätten att returnera Föremålet till Kunden om denne inte tar del av sin värdering. Föremålet kommer returneras mot en kostnad på 395 kr för administrativt arbete samt 199 kr för returkostnaden, en total kostnad på 594 kr. Kunden betalar till postombudet när Föremålet kvitteras ut. Detta gäller kunder som inte tagit del av sin värdering efter upprepade försök från Goldringsly att komma i kontakt med Kunden. Äganderätten till outlösta försändelser enligt denna punkt 8.6 tillfaller Goldringsly direkt när Föremålet åter kommit till Goldringslys besittning. Om Kunden har tagit del av värderingen gäller fem dagars returrätt enligt punkt 7.2, även om kontonummer ej angivits.

9. IDENTITET

Goldringsly fastställer Kundens identitet genom att inhämta information från mobil- och teleoperatörer, PAR och kreditupplysningsföretag och samköra dessa uppgifter med de uppgifter som Kunden själv har lämnat i Guldavtalet eller på ”Mina sidor”. Den information som Goldringsly inhämtar från annan än Kunden används enbart för att säkerställa Kundens identitet. Ifråga om de uppgifter som Kunden lämnar gäller vad som anges i punkt 12 nedan.

10. KONTROLL AV FÖREMÅL

Goldringsly äger rätt att kontrollera Föremålets äkthet etc. i syfte att värdera Föremålet. Vid genomförande av sådan kontroll kan kemikaliska och tekniska tester utföras. Goldringsly kan komma att montera isär Föremål om delar av Föremålet misstänks vara av annat material än guld.

11. ÄNDRING AV KONTAKTUPPGIFTER

Kunden är skyldig att utan dröjsmål underrätta Goldringsly om ändring av Kundens namn, adress och telefonnummer. Underrättelse ska ske skriftligt till Goldringsly till följande adress:
Goldringsly AB
Box 453
761 24 Norrtälje

12. BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

12.1 Goldringsly äger rätt att i utbildningssyfte elektroniskt spela in eller på annat sätt dokumentera kommunikationen med Kunden.

12.2 De personuppgifter som Kunden lämnar behandlas konfidentiellt och enligt dataskyddsförordningen. Kunden har rätt att ta del av sina personuppgifter som finns registrerade hos Goldringsly. Skulle dessa vara felaktiga, ofullständiga eller inte längre aktuella har Kunden rätt att begära att uppgifterna ska rättas eller raderas.

12.3 Kundens personuppgifter behandlas för följande ändamål: fastställande av identitet, avtalets uppläggning och administration samt för kommunikation med Kunden för att kunna ingå och fullgöra avtalet med Kunden. Personuppgifterna används även för att kunna uppfylla Goldringslys rättsliga skyldighet i enlighet med gällande lagstiftning för handel med begagnade varor. Personuppgifterna om dig som Kund kan komma att användas i marknadsföringssyfte mellan Kunden och Goldringsly om du som Kund uttryckligen har godkänt detta. Goldringsly delar Kundens personuppgifter med Polismyndigheten för ovan angivna ändamål, samt vid eventuella rättsliga ärenden.

12.4 Genom att Kunden beställer ett Guldavtal accepterar Kunden villkoren. Om Kunden inte önskar att personuppgifterna ska användas för ändamål som rör direkt marknadsföring från Goldringsly ska Kunden skriftligen anmäla detta till Goldringsly.

12.5 Goldringsly AB, org. Nr. 559221-8969, Box 453, 761 24 Norrtälje, telefonnummer 08 250 205, e-post info@goldringsly.se, är personuppgiftsansvarig för behandling av personuppgifter enligt denna punkt 12.

13. COOKIES

13.1 Hemsidan innehåller s.k. cookies. Genom att din webbläsare är inställd och konfigurerad för att acceptera cookies, samtycker du till den användning av cookies som beskrivs i det följande.

13.2 Goldringsly använder sessionsbaserade cookies för att kunna förbättra användarupplevelsen genom att se var du stannar länge och vilka sidor du tycker är intressanta. Cookiesfilerna används även till att styra eventuella kampanjkoder/priser och för allmän webbstatistik. Om du öppnar en ny webbläsare så skapas en ny sessionscookie. Vi använder även cookies som sparas efter det att sessionen har avslutats. Dessa cookies används för att hålla reda på om du t.ex. besökt oss tidigare, vilken kampanj du tillhör samt när du besökte oss senast. Inga personuppgifter som e-post eller personnummer sparas i cookies.

13.3 Information från cookies används på Hemsidan i syfte att förbättra våra tjänster och för att rikta marknadsföringskampanjer och erbjudanden till dig som Kund. Goldringsly lämnar inte ut information inhämtad från cookies till tredje part men kan komma att lämna sådan information till sina koncernbolag.

13.4 När du besöker Goldringslys hemsida informerar vi om att cookies sparas i din webbläsare. Vill du inte acceptera kakor kan din webbläsare ställas in så att du automatiskt nekar till lagring av kakor eller informeras varje gång en webbplats begär att få lagra en kaka. Genom webbläsaren kan också tidigare lagrade kakor raderas. Se din webbläsares hjälpsidor för mer information.
Frågor och svar om kakor (cookies) på Post- och telestyrelsens webbplats

14. MEDDELANDE

14.1 Meddelande som Goldringsly sänder med brev till Kunden ska anses ha nått Kunden senast sju dagar efter avsändandet om brevet sänts till Kundens folkbokföringsadress eller till den senaste adress som Kunden skriftligen har meddelat Goldringsly. Meddelande som Goldringsly sänder med e-post till Kunden ska anses ha nått Kunden samma dag som e-postmeddelandet sänts till Kunden till den e-postadress som Kunden har uppgivit för Goldringsly. Kunden har en skyldighet att uppdatera sina kontaktuppgifter i enlighet med vad som anges i punkt 11 ovan.

14.2 Genom att Kunden beställer ett Guldavtal ger Kunden sitt samtycke till att Goldringsly samt dess koncernbolag får använda e-post, telefax samt andra sådana uppringningsautomater eller liknande automatiska system för individuell kommunikation i syfte att ingå och fullgöra ett avtal med dig som Kund.

15. MISSBRUK

Goldringsly polisanmäler missbruk, hantering av stöldgods, bedrägerier samt försök därtill. Goldringsly kan registrera information i ett ändamålsenligt register då missbruk eller annan otillbörlig verksamhet har inträffat eller för att förebygga sådana händelser. Goldringsly har vidare rätt att överlämna nödvändig information om genomförda transaktioner till polismyndigheten samt ge polisen tillträde till Goldringslys datasystem.

16. KONTROLLSAMTAL

Goldringsly äger rätt att genomföra kontrollsamtal (motringning) till Kunden för att verifiera identitet och/eller det pris som Goldringsly erbjuder för Föremål samt vidare bekräfta att lämnade uppgifter är korrekta. Kontrollsamtal sker endast till det telefonnummer som Kunden har angivit och/eller till sådant telefonnummer som tillhör Kunden enligt nummerupplysningstjänst eller motsvarande.

17. ANSVARSBEGRÄNSNING

17.1 Utöver vad som uttryckligen framgår av dessa Villkor friskriver sig Goldringsly från allt ansvar för felaktigheter och brister i den information som publiceras på Hemsidan. Goldringsly ansvarar inte heller för skada eller olägenhet som kan drabba Kunden och som beror på driftavbrott eller andra störningar i kommunikationsförbindelse eller datasystem.

17.2 Goldringslys ansvar för förlust av eller skada på Föremål är begränsat till vad som uttryckligen anges i dessa Villkor. Goldringsly är inte heller ansvarigt för skada som beror på svenskt eller utländskt lagbud, krigshändelse, strejk, blockad, naturkatastrof eller annan liknande omständighet. Förbehållet i fråga om strejk, blockad, bojkott och lockout gäller även om Goldringsly är föremål för eller vidtar sådana konfliktåtgärder.

17.3 Ansvarsbegränsningarna påverkar inte konsumentens rättigheter enligt tvingande lagstiftning.

18. TVIST

Tvist med anledning av dessa Villkor ska, om inte överenskommelse kan träffas, hänskjutas till allmän domstol för avgörande. Stockholms tingsrätt ska utgöra första instans såvida annat inte följer av tvingande lag.

Dessa villkor uppdaterades: 2023-05-08